MDPM za Goriško v letu 2021

datum: 27.12.2021

kategorija: Novice


Počasi se poslavljamo od letošnjega leta, zato smo si na našem društvu vzeli čas za evalvacijo doseženega v 2021.

Sporočilo za javnost o doseženih mejnikih se nahaja v prilogi. 

MDPM za Goriško v letu 2021.pdf

Na tem mestu pa objavljamo še kratko finančno poročilo:

Prihodki v trenutni višini 165.888 €, se per 31.12. ne bodo bistveno spremenili in predstavljajo skoraj 10 % povečanje napram letu 2020. V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki iz Javnih razpisov 33 % vseh prihodkov.

Odhodki v trenutni višini 150.200 € se bodo per 31.12. povečali za približno 12.000 € (plače za december, kurilno olje Trenta, stroški novoletnih počitnic v Trenti in drugi stroški), kar še vedno pomeni, da bomo koledarsko leto 2021 zagotovo zaključili pozitivno. V strukturi odhodkov predstavljajo odhodki za humanitarne pomoči in brezplačne programe za otroke in družine (poplačilo položnic, brezplačna letovanja in tabori znanja, družinske počitnice, dedek Mraz, botrstvo) 46 % vseh odhodkov.

Društvo je v letu 2021 v povprečju redno zaposlovalo 1,9 delavke, od tega 1 na javnih delih.

Društvo v tem trenutku nima nobenih odprtih terjatev do dobaviteljev oz. fizičnih oseb in tekom celega leta ni imelo likvidnostnih težav.

Ko bomo ob zaključni bilanci za leto 2021 dodali še vrednost izvenbilančnih prihodkov in odhodkov v blagu, materialu ali v programu, bomo v letošnjem letu zagotovo presegli številko 200.000 €.